تور دبی 3 شب 4 روز

این تور منقضی شده است.
Economy IKA DXB
تاریخ : سه شنبه 1401/09/01 ساعت پرواز : 18:15
مدت پرواز : 02:00
تاریخ : سه شنبه 1401/09/01 ساعت پرواز : 20:45
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی دبی
Economy DXB IKA
تاریخ : جمعه 1401/09/04 ساعت پرواز : 12:15
مدت پرواز : 02:00
تاریخ : جمعه 1401/09/04 ساعت پرواز : 13:45
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی دبی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت 7 ماه اعتبار
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • عکس
خدمات آژانس
 • بیمه مسافرتی
 • ویزا
 • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
 • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

 • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
 • نرخ کودک زیر 2 سال 3.000.000 تومان میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
 • پرداخت 70% توردرهنگام ثبت نام الزامی میباشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
 • در صورت آماده نشدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
 • مالیات هتل به عهده مسافر است.

مسئولین تور

 • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr