تور آنتالیا 1به 8مهر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
18,630,400 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,954,800 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,041,280 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,997,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,689,200 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,298,320 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,997,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,689,200 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,298,320 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,204,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,102,400 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,242,940 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,322,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,338,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,025,400 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,853,900 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,401,800 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,397,730 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,320,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,334,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,424,210 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,259,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,213,200 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,081,720 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,703,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,100,400 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,092,240 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,069,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,833,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,348,860 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,462,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,619,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,623,960 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,986,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,666,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,410 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,986,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,666,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,410 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,986,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,666,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,410 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,169,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,033,200 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,118,720 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,269,400 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,232,800 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,888,580 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,636,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,966,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,145,200 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,819,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,332,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,273,510 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,552,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,799,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,786,750 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,568,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,831,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,198,160 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,568,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,831,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,198,160 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,568,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,831,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,198,160 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,521,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,737,200 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,865,120 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,582,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,471,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,907,960 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,888,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,471,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,122,160 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,318,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,330,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,122,810 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,617,700 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,929,400 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,432,390 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,801,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,296,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,560,700 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,634,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,962,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,843,800 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,817,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,328,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,972,110 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,483,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,660,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,538,310 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,721,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,136,400 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,704,840 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,399,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,493,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,179,860 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,949,700 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,593,400 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,564,790 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,149,300 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,992,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,104,510 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  پاسپورت
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
  ترانسفر
 • بیمه مسافرتی
  بیمه
 • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  اقامت هتل

توضیحات

تور آنتالیا

مسئولین تور

6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr